,NaR fpwp];JNthL xt;nthU ehSk;...

           

,d;iwa ehs; rdp - fhh;j;jpif 28k; jpfjpf;fhd Ntj trdk;


vy;yhtw;wpw;Fk; Nkyhf xUtupnyhUtH Cf;fkhd md;Gs;stHfshapUq;fs;.
KWKWg;gpy;yhky; xUtiunahUtH cgrupAq;fs;.
1NgJU 4:8-9