Lyrics Page-Tamilchristian.COM

Meedpin Geethangal-SongsBook

,e;j fhyk; nghy;yhjJ
 
,e;j fhyk; nghy;yhjJ
cd;id ,NaR miof;fpwhh;
eP thOk; tho;f;if jhd; mJ thlif tPL jhd;
 
cd;id ,ul;rpf;f cd;$lNt ,Uf;fpNwd;
vd;W thf;F mspj;jth; ,d;W fhj;J tUfpwhh; - ,e;j fhyk;
 
thypg ehl;fspy; cd; Njtid Njb th
rhj;jhd; fsj;jpy; Nghhpl nray; tPuuha; jpfoth - ,e;j fhyk;
 
fhyNkh neUq;FNj Njt uh[;[pak; neUq;FNj
kdk; jpUk;gp eP thoNt kd;dd; ,NaR
cd;id miof;fpwhh; - ,e;j fhyk;