Lyrics Page-Tamilchristian.COM

Meedpin Geethangal-SongsBook

vd; tho;tpy; ,NaRNt
 
vd; tho;tpy; ,NaRNt vd; ehSk; ,q;Nf
vy;yhKk; ePahf Ntz;Lk; ve;jd;
vy;yhKk; ePahf Ntz;Lk;
Nrhfq;fs; Mwhky; ehd; thLk; NghJ
jhahf eP khw Ntz;Lk;
jhahf eP khw Ntz;Lk;
 
ghuq;fs; jhq;fhky; rha;fpd;w NghJ
ghjq;fs; ePahf Ntz;Lk;
ve;jd; ghjq;fs; ePahf Ntz;Lk;
ghtq;fs; flyhfp ehd; %o;Fk; NghJ
Xlq;fs; ePahf Ntz;Lk; - 2
 
Nghuhl;lk; #o;e;njd;id jPthf;Fk; NghJ
ghyq;fs; ePahf Ntz;Lk; - ,izg; 2
jPuhj Mh;tj;jpy; ehd; Njb gapYk;
ghlq;fs; ePahf Ntz;Lk; - kiw - 2