Lyrics Page-Tamilchristian.COM

Meedpin Geethangal-SongsBook

xU thh;j;ij nrhy;Yk; ,NaRNt
 
xU thh;j;ij nrhy;Yk; ,NaRNt
vd; Md;kh FzkilAk;
xU thh;j;ij
tho;T jUk; thh;j;ij vy;yhk;
ck;kplk; jhNd cs;sd
xU thh;j;ij
,iwth NgRk; ,NaRNt NgRk; - 2
 
tho;T jUk; thh;j;ijapdhy;
FUlDk; ghh;it ngw;whd; - me;j
ty;yikapd; thh;j;ijapdhy;
CikAk; Ngrpdhd;
 
xU nkhop nrhd;djpdhy;
me;j miyfly; Xa;e;jNj - me;j
jpUnkhop nrhy;tjdhy;
,d;W vd;kdk;kfpo;fpd;wJ - tho;TjUk;
 
fiykhd;fs; jz;zPUf;fha;
Vq;fp jtpg;gJ Nghy; vd;
,NaRNt ck; nkhopfSf;fha;
vd;Ds;sk; jtpf;fpd;wJ
 
mUs; nkhop ehafNd
MWjy; je;jpLtPh; - ck;
md;gpdpNy tho;e;jplNt
topjid fhl;bLtPh; - tho;T jUk;
xUthh;j;ijnrhy;Yk;