Lyrics Page-Tamilchristian.COM

Meedpin Geethangal-SongsBook

vd; Md;kh Mz;ltiu
 
   vd; Md;kh Mz;ltiu
   Vw;wp vd;Wk; Nghw;Wfpd;wJ
   vd; kPl;guhk; ,ul;rfhpy;
   ve;jd; MtpAk; kfpo;fpd;wJ
                       - vd; Md;kh
 
   jho;tpy; mbikia Nehf;fpdhNu
   ty;yth; kfpikia nra;jhNu
   mth; jpUehkk; ghpRj;jNk
   mth; vd;nwd;Wk; rpwe;jtNu
                       - vd; Md;kh
 
   jiyKiw jiyKiw mth; ,uf;fk;
   mtUf;F mQ;RNthh;f;F vd;WkpUf;Fk;
   grpj;Njhiu ed;ikahy; epug;gpLthh;
   jho;e;jtiu vd;Wk; cah;j;jpLthh;
                       - vd; Md;kh