Lyrics Page-Tamilchristian.COM

Messia Songs-SongsBook

 my;NyY}ah my;NyY}ah
 
my;NyY}ah my;NyY}ah
ek; ,NaRTf;F my;NyY}ah
ek; gpjhTf;F my;NyY}ah
MtpahdtUf;fy;NyY}ah
 
J}a cs;sk; JjpfspdhNy
Njt Myak; my;NyY}ah (2)
Jjp gpwe;jpLNj vd; ehtpdpNy
fsp $He;jpLNj vd; ,UjaNk
Nguhde;jk; Mde;jk; ----- (2)
 
Njhy;tpnay;yhk; JjpfspdhNy
n[akhdJ my;NyY}ah (2)
,dp gaKkpy;iy xU fyf;fkpy;iy
     vd; tho;tpdpNy ,dp Njhy;tpapy;iy
     ve;j NeuKk; n[ak; n[aNk ---- (2)
 
,NaRtpd; ehkk; JjpahNy
kfpikahd my;NyY}ah (2)
X! Jjp kfpik mtH xUtUf;Nf
KO ,UjaKk; vd; NerUf;Nf
NgH Gfnky;yhk; ,NaRTf;Nf --- (2)