Lyrics Page-Tamilchristian.COM

Paul Thangiah-SongsBook

Ngh\pg;gth; ePNu
 
Ngh\pg;gth; ePNu
ghJfhg;G ePNu
ghpfhhp ePNu
vd; ,ul;rfUk; ePNu        -2
 
Nrhh;e;J NghdhNah
ftiyglhNj           -2
,NaR cd;id Rkg;ghh;
kfpo;r;rpahf;Fthh;        -2 Ngh\pg;ghh;
 
,NaR ePh; nghpath;     
vy;\lha; ePh; ty;yth;
cyfk; tdhe;jpuk;
guNyhfk; kfpo;r;rpNa     -2 Ngh\pg;ghh;
 
jz;zph; Nky; ele;jhh;
mw;Gjq;fs; nra;jpl;lhh;   -2
cd; gpur;rid vk;khj;jpuk;
vz;zpg;ghh; Xh; epkplk;-2 Ngh\pg;ghh;
 
my;NyYhah ghLNthk;
Njtid Jjpg;Nghk;       -2