Lyrics Page-Tamilchristian.COM

Eva.S.Gnanasekar-SongsBook

mj;jp kuk; Nghy

mj;jp kuk; Nghy vj;jidNah NgHfs;
Gj;jpapy;yhky; tho;fpwhH
mHj;jKk; ,y;yhky; fHj;jUk; ,y;yhky;
myq;Nfhy tho;f;if tho;fpwhH

cd;dpy; fdp xd;Wk; ,y;iyNay;
ntl;b vwpag;gLtha; ePAk;
NtuUNf Nfhlhhp cs;sNj
czHtha; ,dpf;fhyk; nry;yhNj
- mj;jp kuk; Nghy

ghHitf;F gRikaha; ,Ue;jJ mj;jpkuk;
MirNahL ,NaR fdpNjbdhH Vkhw;wk;
,g;gbj;jhNd gw;gy kdpjH
thOk; tho;f;if jhd; gy Nt\Nk
- cd;dpy; fdp xd;Wk;

mepahak; nra;gtd; ,d;Dk; mepahak; nra;al;Lk;
mRj;jkha; tho;gtd; ,d;Dk; mRj;jkha; thol;Lk;
ePjp nra;gtd; ,d;Dk; ePjp nra;al;Lk;
ghpRj;jKs;std; - ,d;Dk; ghpRj;jkhfl;Lk;
mtutHf;F mspf;Fk; gyd; tUFJ vd;whH
- cd;dpy; fdp xd;Wk;

fdp ,y;yhj kuj;ij gpjh ntl;b vwpar; nrhd;dhNu
NfhlhhpifapNye;jp Njt J}jd; epd;whNd
,e;j tUlKk; ,Uf;fl;Lk;
ey;yfdp nfhLj;jpLk; vd;W ,NaR nrhd;dhNu
,dp jhkjKk; nra;ahNj
,dp fhyq;fSk; nry;yhNj
Njtdpd; NfhgKk; ,wq;FNk
mg;Ngh ,uf;fKk; fpUigAk; ,y;iyNa
- mj;jp kuk; Nghy