Lyrics Page-Tamilchristian.COM

Eva.S.Gnanasekar-SongsBook

rpd;dr; rpd;d Mir

rpd;dr; rpd;d Mir - mijr; nrhy;y nrhy;y Mir
,NaRtpd; gpd;Nd NghtJ xd;Nw vd;Ndhl Mir

,NaRitg; Nghy khwpl Mir - vd; Nerh;
,NaRitg; Nghy tho;e;jpl Mir - ,e;j
cyfNkh vd;id kaf;FJ - fh;j;jh;
fpUigNah vd;idj; jLf;FJ
- rpd;dr; rpd;d Mir

ghtj;ij ntWj;J tho Mir - Njt
Nfhgj;Jf;F jg;gpj;jpl Mir
rhgj;ij njhiyj;jplNt Mir tUk;
jz;lizf;F jg;gpj;jpl Mir
Njtdpd; fpUigapy; tho Mir jhd;
- rpd;dr; rpd;d Mir

khk;rj;ij ntWj;J tho Mir - nfhba
gprhir n[apj;J tho Mir
cyfj;ij gifj;jplNt Mir
cj;jkuhk; ,NaRtpy; tho Mir
Njtdpd; fpUigapy; tho Mirjhd;
- rpd;dr; rpd;d Mir

,NaRitg; Nghy ghLfs; gl Mir
,NaRNthL MSif nra;a
,NaRtpd; rpYit Rkf;f Mir
,NaRtpd; gpd;Nd nry;y Mir
Njtdpd; fpUigapy; tho Mirjhd;
- rpd;dr; rpd;d Mir