Lyrics Page-Tamilchristian.COM

Yuthavin Sengol-SongsBook

Njt Mtpapdhy; elj;jg;gLfpd;wtd;

Njt Mtpapdhy; elj;jg;gLfpd;wtd;
ehd; ahUf;Fk; mbikapy;iy
mioj;jth; vd; ,NaR
vd; ,NaRtpd; md;ig gphpg;gtd; ahh; - 2

,NaRtpd; epkpj;jk; vd; NeuKk;
mbf;fg;gLfpd;w ML ehd;
tpahFyKk; tul;Lk; tpahjpfs; tul;Lk;
Jd;gq;fNsh ehrNkhrq;fNsh
vd;nwd;WNk vd; ,NaRtpd; md;ig tpl;Lg; gphpg;gtd; ahh;

kuzkhdhYk; [PtdhdhYk;
NjtJ}jh;fshdhYk;
mjpfhukhdhYk; ty;yikahdhYk; Kw;wpYk;
,NaRthy; n[ak; nfhs;SNtd;
vd;nwd;WNk vd; ,NaRtpd; md;ig tpl;Lg; gphpg;gtd; ahh;

cah;thdhYk; jho;thdhYk;
Ntnwe;j rpU\;bahdhYk;
ngytPddhdhYk; ngydw;Wg; NghdhYk;
vdf;F vd;Wk; ,NaR NghJk;